ReadyPlanet.com
WD-062 : ตู้เครื่องมือช่าง แบบพับเก็บได้

ตู้เครื่องมือช่าง แบบพับเก็บได้
CABINET TOOLS
รหัสสินค้า : WD-062

ข้อมูลตู้เครื่องมือช่าง
· ขนาดทั้งหมด : 85[H] x 55[W] x 86[L]
· ขนาดลิ้นชัก ชั้นที่ 1 : 10[H] x 68[W] x 51[L]
· ช่องเก็บของชั้นที่ 2 : 28[H] x 68[W] x 51[L]
· ชุดบานเปิด ชั้นที่ 3 : 20[H] x 68[W] x 51[L]
· ความสูงขณะเปิดฝา : 135 cm.
· ถาดด้านข้าง : 53 x 31 cm.
· ความยาวทั้งหมดรวมถาด : 104 cm.
ตู้เครื่องมือช่าง

ชุดตู้เครื่องมือช่าง article
WL-032ABL : ชั้นวางเครื่องมือช่าง 3 ชั้น article
WD-061 : ตู้เครื่องมือช่าง
WP76033F SET : ตู้เครื่องมือ พร้อมชุดเครื่องมือช่าง
WP76033F : ตู้เครื่องมือช่าง article